За родителите

АВАНТУРИТЕ НА ДИНО е комп?утерски базирана алатка ко?а ги учи децата преку користе?е на слики, зборови и изговор од страна на нативен спикер, на еден интересен, забавен и интерактивен начин, oвозможува??и им да ги развиваат своите интелектуални способности и комп?утерски афинитети.

 1. Уче?е преку игра и забава

  АВАНТУРИТЕ НА ДИНО им овозможува на родителите да ги охрабрат децата во тоа што мора да се научи, да го научат со помош на соодветена софтверска апликаци?а ко?а ги учи по пат на истражува?е, игра и забава.

 2. Визуелна мемори?а

  Научните истражува?а потврди?а, децата многу лесно учат зборови кога тие визуелно им се презентираат. Техниките на визуелна мемори?а и помне?е на?ефикасно се користат во комбинаци?а, гледа?ето напишан збор и гласовно изговара?е на истиот збор треба да биде поддржано од соодветна слика, односно цртеж.

 3. Когнитивни и соци?ални способности

  Истражува?ата покажуваат дека работе??и со комп?утерот, децата пове?е претпочитаат да работат заедно со еден или два?ца другари, отколку сами. Тие се надополнуваат и се склони кон ме?усебно помага?е, избегнува??и ?а помошта од родителот (наставникот).

 4. Минува?е квалитетно време заедно

  Го создадовме АВАНТУРИТЕ НА ДИНО во облик на интерактивено учебено помагала кое нуди можности за заедничко уче?е, игра?е и креативност поме?у родителите и децата. Во пракса улогата на родителот во разво?от на детето е огромна и го вклучува неговото позитивното вли?ание во психолошката благососто?ба ка? детето.

Rolex production is limited, a year's production based replica watches entirely on industry estimates, the production of uk replica watches about 700,000, this figure is far from meeting the actual needs of replica watches sale the market. This rationality also makes Rolex to swiss replica online achieve its never the largest market, but to make the best market promise.